Kształcenie w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz racjonalnego gospodarowania energią, przy pomocy zestawów do wykonywania eksperymentów

 

Powszechna świadomość i wiedza w zakresie racjonalnego gospodarowania energią oraz stosowania przyjaznych środowisku naturalnemu technologii wytwarzania energii, wykorzystujących odnawialne źródła energii, jest w Polsce wciąż na bardzo niskim poziomie. Z tego względu konieczna jest szeroko zakrojona edukacja rozpoczynająca się już od naszych najmłodszych, gdyż zgodnie z popularnym powiedzeniem:

„Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”.

Wyniki badań naukowych potwierdzają opinię, że człowiek najefektywniej uczy się poprzez własne doświadczenie i eksperymentowanie. Możliwości takiej edukacji stwarzają zestawy dydaktyczne do wykonywania eksperymentów. Dzięki zastosowaniu ich w procesie kształcenia dokonuje się realizacja idei, mówiącej że:

„Nauka w praktyce - najefektywniejszym nauczaniem”.

Duże znaczenie dla optymalnego przebiegu procesu dydaktycznego przy zastosowaniu zestawów eksperymentalnych, mają właściwie opracowane i dopasowane do każdego poziomu kształcenia instrukcje do wykonywania doświadczeń oraz dodatkowe informacje teoretyczne, które powinny stanowić uzupełnienie wiedzy dostępnej w podręcznikach oraz być spójne z programem nauczania. Ich zadaniem jest prowadzić ucznia przez proces wykonywania eksperymentu, do analizy wyników pomiarów i obserwacji oraz samodzielnego wyciągania wniosków. W ten sposób łącząc teorię i praktykę z samodzielną analizą i syntezą, osiąga się maksymalny efekt dydaktyczny.

Dydaktyka w zakresie odnawialnych źródeł energii i racjonalnego gospodarowania energią, powinna być zróżnicowana w zależności od wieku ucznia i rodzaju szkoły. Poniżej przedstawiono propozycję wykorzystania zestawów do wykonywania eksperymentów dla różnych rodzajów szkół.

W szkołach podstawowych zaleca się postawić na edukację poprzez zabawę i proste doświadczenia jakościowe, w których zamiast przyrządów pomiarowych używa się odbiorników typu buczek, żarówka czy tarcza obrotowa. Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać napięcia sieciowego 230 V, a do generacji potrzebnego napięcia można używać niskonapięciowego ręcznego generatorka.

W gimnazjach można stosować kształcenie poprzez doświadczenia jakościowe i proste doświadczenia ilościowe – czyli takie, w których do analizy pracy systemu używa się urządzeń pomiarowych oraz obliczeń matematycznych i statystyki.

W liceach proponuje się zastosowanie edukacji poprzez doświadczenia ilościowe, w których w całości stawia się na używanie aparatu matematyczno-statystycznego oraz urządzeń pomiarowych.

W szkołach średnich o profilu technicznym kształcenie może być realizowane poprzez bardziej złożone doświadczenia ilościowe w połączeniu z samodzielnym budowaniem, analizą, montażem oraz projektowaniem urządzeń i systemów energetycznych.

Studenci szkół wyższych powinni być poddani nauczaniu poprzez złożone doświadczenia ilościowe, samodzielne budowanie wraz ze szczegółową analizą oraz projektowanie urządzeń i systemów energetycznych.

Zestawy edukacyjne do wykonywania eksperymentów z dziedziny odnawialnych źródeł energii i racjonalnego gospodarowania energią mogą dotyczyć następujących zagadnień:

 • Energia słoneczna – Fotowoltaika
 • Energia wiatru – Turbiny wiatrowe
 • Energia termalna – Kolektory słoneczne
 • Energia termalna – Pompy ciepła
 • Energia termalna – Kotły na biomasę
 • Ogniwa paliwowe i magazynowanie energii
 • Energia wody – Turbiny wodne
 • Inteligentne systemy energetyczne / Smart Grid
 • Oszczędzanie energii

Aby niniejszy artykuł nie pozostał czysto teoretyczną dywagacją, poniżej przedstawiono przykłady zestawów dydaktycznych do wykonywania eksperymentów dla wszystkich ww. dziedzin odnawialnych źródeł energii i racjonalnego gospodarowania energią, wraz z krótką charakterystyką każdego zestawu.

 

Fotowoltaika

Zestawy dydaktyczne z tej dziedziny mogą być systemami przenośnymi umożliwiającymi wykonywanie doświadczeń w dowolnym miejscu lub większymi zestawami stacjonarnymi. Pozwalają one na nabycie praktycznej wiedzy na temat technologii pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej oraz budowy i zasady działania ogniwa fotowoltaicznego.

Fotowoltaika - zestaw profesjonalny, przeznaczony jest dla średnich szkół technicznych i uczelni wyższych. Umożliwia budowę i poznanie zasady działania autonomicznego systemu fotowoltaicznego ("of grid") oraz systemu sieciowego ("on grid"). Pozwala na praktyczne zaznajomienie się z dodatkowymi urządzeniami systemu fotowoltaicznego, tj.: wyszukiwacz punktu mocy maksymalnej, regulator PWM, inwerter DC/AC.

 • EZSO-55_11
 • EZSO-55_12
 • EZSO-55_13
 • EZSO-55_7
 • EZSO-55_8
 • EZSO-55_9

 

Turbiny wiatrowe

Zarówno mniejsze przenośne zestawy jak i większe, stacjonarne umożliwiają badanie zjawiska konwersji kinetycznej energii wiatru w mechaniczną energię turbiny wiatrowej a następnie w energię elektryczną oraz poznanie budowy i zasady działania turbiny wiatrowej.

Energia wiatru - zestaw rozbudowany, przeznaczony jest dla liceów, szkół średnich technicznych oraz uczelni wyższych. Pozwala on na praktyczne zaznajomienie się z różnego rodzaju turbinami wiatrowymi tj. turbina płatowa i turbina Savoniusa oraz badanie i porównywanie ich właściwości.

 • EZTW-10_02
 • EZTW-10_04
 • EZTW-10_05
 • EZTW-10_06
 • EZTW-10_07
 • EZTW-10_08
 • EZTW-10_09
 • EZTW-10_10
 • EZTW-10_11
 • EZTW-10_16
 • EZTW-10_18

 

Kolektory słoneczne

Badanie zjawiska konwersji energii słonecznej w energię cieplną umożliwiają zestawy przenośne, które można użytkować w dowolnym miejscu, także na zewnątrz budynku, jak również rozbudowane zestawy stacjonarne, będące rzeczywistymi, standardowymi urządzeniami użytkowymi, wyposażonymi w urządzenia pomiarowe i aparaturę kontrolno-monitorującą.

Kolektor słoneczny - zestaw mały, przeznaczony jest dla gimnazjów, liceów, szkół średnich technicznych oraz uczelni wyższych. Umożliwia on poznanie budowy i zasady działania płaskiego kolektora słonecznego oraz analizę zjawiska konwersji energii słonecznej w energię cieplną.

 • EZSO-45_1
 • EZSO-45_2
 • EZSO-45_3
 • EZSO-45_4
 • EZSO-45_5

 

Pompy ciepła

Stacjonarne zestawy demonstracyjne i eksperymentalne pozwalają na nabycie praktycznej wiedzy na temat technologii pozyskiwania i przetwarzania energii termalnej przy pomocy pomp ciepła oraz poznanie budowy i zasad działania różnych ich rodzajów tj. pompa ciepła solanka-woda lub powietrze-woda.

Zestaw pompy ciepła powietrze-woda przeznaczony jest dla szkół średnich technicznych oraz uczelni wyższych. Wyposażony jest w urządzenia pomiarowe oraz interfejs komputerowy, umożliwiające badanie i analizę parametrów pracy układu pompy ciepła powietrze - woda oraz poznanie jej budowy.

 • POCP-15_1

 

Kotły na biomasę

Są to rozbudowane stanowiska laboratoryjne kotłów spalających: drewno, brykiety, pelety i zboże. Przyrządy pomiarowe oraz oprogramowanie umożliwiają pomiar, monitoring i analizę parametrów pracy systemu.

Zestaw kondensacyjnego kotła na pelety przeznaczony jest dla szkół średnich technicznych oraz uczelni wyższych. Pozwala na praktyczne zaznajomienie się z rzeczywistym, przemysłowym modelem kotła kondensacyjnego na pelety oraz badanie i analizę parametrów jego pracy.

 • KOCB-15_5
 • KOCB-15_6
 • KOCB-15_7

 

Ogniwa paliwowe

Zaznajomienie się z tą nową technologią wytwarzania energii elektrycznej z wodoru umożliwiają zarówno małe zestawy przenośne jak i rozbudowane stanowiska laboratoryjne. Dzięki nim uczeń samodzielnie wytworzy wodór z wody wykorzystując zjawisko elektrolizy, nauczy się magazynować wodór oraz pozna budowę i zasadę działania ogniwa paliwowego.

Ogniwo paliwowe - zestaw duży, przeznaczony jest dla liceów, szkół średnich technicznych oraz uczelni wyższych. Pozwala on poznać budowę i zasadę działania samowystarczalnego układu wodorowo - słonecznego oraz ogniwa paliwowego.

 • OGPA-25_1
 • OGPA-25_2
 • OGPA-25_3
 • OGPA-25_4
 • OGPA-25_5

 

Turbiny wodne

Zarówno małe przenośne jak i duże stacjonarne zestawy, umożliwiają badanie zjawiska konwersji energii mechanicznej wody w energię mechaniczną turbiny a następnie w energię elektryczną oraz poznanie budowy i zasady działania różnych rodzajów turbin.

Turbina wodna - zestaw demonstracyjny, przeznaczony jest dla szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, średnich szkół technicznych oraz uczelni wyższych. Pozwala na poznanie różnych konstrukcji turbiny wodnej tj. turbina osiowa i turbina styczna, oraz badanie i analizę ich pracy.

 • TURB-05_1
 • TURB-05_2

 

Inteligentne systemy energetyczne / Smart Grid

Łącząc w jednym systemie energetycznym kilka źródeł energii możemy stworzyć tzw. system hybrydowy a dzięki inteligentnemu sterowaniu parametrami pracy takiego układu uzyskujemy inteligentny system energetyczny, będący najnowszą i wysoce efektywną technologią w dziedzinie racjonalnego gospodarowania energią.

Czysta energia - zestaw duży, przeznaczony jest dla szkół średnich technicznych oraz uczelni wyższych. Łączy on w sobie trzy rodzaje generacji energii elektrycznej: ogniwo fotowoltaiczne, turbinę wiatrową oraz ogniwo paliwowe. System posiada bardzo duże walory dydaktyczne dzięki oprogramowaniu komputerowemu, umożliwiającemu badanie, symulacje i analizę pracy układu przy użyciu komputera.

 • HYBR-10_1
 • HYBR-10_2
 • HYBR-10_3
 • HYBR-10_4
 • HYBR-10_5
 • HYBR-10_6
 • HYBR-10_7
 • HYBR-10_8
 • HYBR-10_B
 • HYBR-10_S

 

Oszczędzanie energii

Są to przenośne zestawy umożliwiające pomiar wielu parametrów związanych z jakością otaczającego nas środowiska oraz wykonanie analizy zużycia energii i prognoz jej konsumpcji w przyszłości.

Zestaw - oszczędzaj energię, przeznaczony jest dla liceów, szkół średnich technicznych i uczelni wyższych. Dzięki wykorzystaniu takich narzędzi jak licznik energii elektrycznej, licznik zużycia wody, miernik natężenia oświetlenia, miernik poziomu CO2, termometr i inne, uczeń samodzielnie dokonuje pomiarów i analizy stosownych wielkości oraz nabywa wiedzę w zakresie działań powodujących oszczędzanie energii.

Wykorzystanie zestawów dydaktycznych do wykonywania eksperymentów w kształceniu dzieci, młodzieży i dorosłych, stanowi doskonałe połączenie edukacji teoretycznej i praktycznej, co zapewnia najwyższą efektywność nabywania wiedzy i umiejętności.

 • OSZ-05_1
 • OSZ-05_2
 • OSZC-05_3
 • OSZC-05_4
 • OSZC-05_5
 • OSZC-05_6
 • OSZC-05_7

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą »»»

 

MGS Nauka